top of page
Sportles

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden: Welkom

Algemene voorwaarden

BODY BRAIN DYNAMICS
ALGEMENE VOORWAARDEN 

1. AANMELDPROCEDURE
1.1 Aanmelding is pas officieel ingediend na ontvangst van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Pas na een bevestiging per mail is de inschrijving definitief en treedt de annuleringsregeling in werking.
1.2 Aanmeldformulieren worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Inschrijving vindt plaats naar datum van ontvangst aanmeldformulier. Indien er een wachtlijst bestaat ontvangt u hierover bij aanmelding bericht.

2. OPLEIDINGSDATA EN OPLEIDINGSLOCATIE
2.1 Bij betaling is de deelnemer bekend en akkoord met de cursusdata en de cursuslocatie (regio/stad).
2.2 De cursusdata en “locaties kunnen in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld door ziekte van docenten) worden verplaatst. De docenten zullen de deelnemers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bij onvoldoende deelnemers kan de cursus later starten of zelfs worden geannuleerd. In geval van annulering ontvangen deelnemers het betaalde cursusgeld retour.

3. CERTIFICAAT
3.1 Je ontvangt een certificaat als de volgende criteria zijn voldaan:
- 100% aanwezigheid bij de cursusdagen, tenzij anders afgesproken;
- thuisopdrachten hebben volbracht;
- het opvolgen van extra studie- of oefenadvies;
- volledige cursusgeld is betaald;

4. LICENTIE (alleen voor CF trainersopleiding)
4.1 Bij ontvangst van het certificaat wordt de trainer automatisch geregistreerd als gelicenseerd Cognitieve Fitness Trainer bij de Stichting ter bevordering van Cognitieve Fitness. 
4.2 De licentie geeft het recht om het Cognitieve Fitness logo te gebruiken op websites en andere reclame uitingen. Daarnaast geeft de licentie toegang tot exclusief materiaal, wat gebruikt mag worden voor de Cognitieve Fitness trainingen. Alle gelicenceerde trainers hebben de mogelijkheid om via de Cognitieve Fitness organisatie (Body Brain Dynamics) de benodigde attributen, kleding en Cognitieve Fitnessartikelen tegen een voordelige prijs aan te schaffen. 
4.3 Na het eerste jaar wordt de licentie verlengd door:

  • lidmaatschap aan de Stichting ter bevordering van Cognitieve Fitness (€35,- per jaar - 2022);

  • en deelname aan de voor leden van de stichting gratis jaarlijkse bijscholing (fysiek of online). 

4.4 Licenties zijn altijd op persoonlijke titel en worden niet aan organisaties gegeven.

4. ABSENTIE (alleen voor CF trainersopleiding)

4.1 De deelnemer meldt absentie zo vroeg mogelijk, uiterlijk een dag voor de lesdag bij de docent.
4.2 Bij absentie door overmacht bepaalt de docent of er voldoende reden is om de deelnemer extra opdrachten te geven om de gemiste lesstof op te doen. De deelnemer is in zo'n situatie altijd zelf verantwoordelijk voor het aanleren van de gemiste lesstof en zal op het gemiste onderdeel extra getoetst worden. De docent bepaalt uiteindelijk of de deelnemer alsnog in aanmerking komt voor het certificaat.

5. BETALING EN TARIEVEN (alleen voor CF trainersopleiding)

5.1 De reguliere kosten van de opleiding bedragen €1995,- per deelnemer (excl. BTW). Bij meerdere deelnemers van dezelfde organisatie, geldt er een staffelkorting (10% bij 2 deelnemers, 15% bij 3 deelnemers, 20% bij meer dan 3 deelnemers). Op de opleiding is 21% BTW van toepassing. 
Op de reguliere prijs kunnen kortingen gelden die op de website vermeld staan.
5.2 Voor betaling van het cursusgeld ontvangt de deelnemer een factuur op zijn naam zodra de inschrijving ontvangen is. De deelnemer dient de gehele factuur uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training te voldoen.
5.3 Betaling in termijnen is alleen mogelijk na verzoek. Na goedkeuring is het mogelijk de betaling over maximaal 6 gelijke termijnen te spreiden. Dit kan enkel via een automatische incasso die minimaal 2 weken voor aanvang van de opleiding is aangevraagd.

6. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE CURSUS
6.1 Als de deelnemer de opleiding tussentijds beëindigt of langdurig onderbreekt, kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie van cursusgeld.
6.2 De deelnemer kan door de docenten verzocht worden om de opleiding te verlaten, om een van de volgende redenen:
- ernstige tekortkoming aan het voldoen van de opdrachten;
- frequente afwezigheid (al of niet voorkombaar);
- ernstige verstoring van het groepsproces;
- onbehoorlijk gedrag (diefstal, verbaal geweld, onjuiste informatie verstrekken);
- nalatigheid in het tegemoetkomen andere (zoals financiële) verplichtingen rond de opleiding.
De docent zal een dergelijke beslissing motiveren en hierbij ruggespraak houden met tenminste een mededocent.

7. ANNULERING CURSUS
7.1 Kosteloos annuleren is mogelijk tot 8 weken voor aanvang. 

Bij annulering tot acht weken voor aanvang van de cursus worden administratiekosten a €100,- in rekening gebracht. Bij annulering tot vier weken voor aanvang wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht. Binnen een maand voor aanvang is geen restitutie mogelijk.

8. RESTITUTIE
8.1 Bij absentie kan geen aanspraak gemaakt worden op vervangende lestijd of restitutie. 
8.2 Als de deelnemer zelf de cursus beëindigt, dan is restitutie van cursusgeld niet mogelijk. Ditzelfde geldt als de deelnemer gevraagd wordt de opleiding te verlaten als gevolg van tekortkoming zoals beschreven onder ˜Tussentijdse beëindiging van de opleiding'.
8.3 Als de deelnemer als gevolg van aantoonbare overmacht de opleiding voortijdig beëindigt (zoals langdurige ziekte), dan kan aanspraak gemaakt worden op restitutie naar rato van het aantal te missen opleidingsdagen die daarna nog volgen.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1 Modellen, technieken, instrumenten etcetera die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Body Brain Dynamics.
9.2 Openbaarmaking kan derhalve alleen plaats vinden na het krijgen van schriftelijke toestemming van Body Brain Dynamics.
9.3 Een gecertificeerd Cognitieve Fitness Trainer mag de lesmaterialen gebruiken voor eigen trainingen, mits deze trainingen worden gepromoot als Cognitieve Fitness trainingen.

10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 De deelnemer aan de training of opleiding is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid wordt dringend geadviseerd overleg te plegen met een (huis)arts. De opdrachtnemer aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. 
10.2 Het opleidingsinstituut aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemers en derden of anderszins door hen meegebrachte materialen gedurende de opleiding of anderszins verblijf van de deelnemers in de (les)lokalen .
10.3 Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de deelnemer overkomt tijdens of in verband met het volgen van een opleiding of training, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of haar docenten.December

2021

Algemene voorwaarden: About
bottom of page